Notification
Brand's Logo
1 Utama Shopping Centre /
14 Feb - 28 Feb
Started

[GIVEAWAY] 1 Utama Shopping Centre is celebrating Valentine's! πŸ’ Send in your Instagram entry and stand a chance to win GSC movie tickets! 🎫 🎬 1) SHARE a photo of you and your special someone on your Instagram account πŸ’‹ 2) CAPTION what you love about 1 Utama 3) FOLLOW 1 Utama's IG @1Utama and #1Utama Remember to set your IG account to public so that we can view your entry. Winners will be chosen after the contest period ends on our IG page, stay tuned! #1Utama #1UtamaContests #ShareYourLove #Valentines

Advertisement /
Advertisement /

Start typing